POW / MIA TRIBUTE

This POW/MIA tribute was found next to the Vietnam Veterans Memorial in Washington, D.C.

pow-mia-tribute2.jpg